Tập huấn chuyên đề “Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác Văn thư” Năm học 2020-2021 Tập huấn chuyên đề “Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác Văn thư” Năm học 2020-2021

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020.

Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo “kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước và khoa học vui” Năm học 2020-2021

Giao lưu viết chữ đẹp cấp trường năm học 2020-2021

Tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong nhà trường

Kế hoạch phát triển giáo dục Trường tiểu học An Linh giai đoạn 2021-2025

Tập huấn Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020

Ngày Pháp Luật Việt Nam

Tập huấn chuyên đề “Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác Văn thư” Năm học 2020-2021 Tập huấn chuyên đề “Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác Văn thư” Năm học 2020-2021
Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020.
Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo “kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước và khoa học vui” Năm học 2020-2021
Giao lưu viết chữ đẹp cấp trường năm học 2020-2021
Tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong nhà trường
Kế hoạch phát triển giáo dục Trường tiểu học An Linh giai đoạn 2021-2025
Tập huấn Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020
Ngày Pháp Luật Việt Nam
Grass_with_Butterflies_and_Flowers_PNG_Clipart copy

School-Baner - Copy