Ba Công khai Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục Đào tạo về thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Tên file: TTra_CV-288-HD-BC-3-CONG-KHAI-2021_PGD_signed_signed.pdf
Tải về
Tên file: Quyet-dinh-Ban-chi-dao-3-cong-khai.docx
Tải về
Tên file: Mau-cong-khai-8-21-22.docx
Tải về
Tên file: Mau-cong-khai-7-21-22.docx
Tải về
Tên file: Mau-6-Cong-kha-chat-luong-20-21.docx
Tải về

Bao cao 3 cong khai dau nam 21-22 Cong khai tai chinh 2021 theo TT 36 Ke hoach 3 cong khai 21-22 Mau 5 Cam ket -21-22 – Dau nam Mau 6 Cong kha chat luong 20-21 Mau cong khai 7-21-22 Mau cong khai 8-21-22 Quyet dinh Ban chi dao 3 cong khai TTra_CV 288 HD BC 3 CONG KHAI 2021_PGD_signed_signed