Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 Trường Tiểu học An Linh

Đăng ngày: 2019-10-16 09:25:45
Sửa ngày: 2019-10-16 09:25:45
Người đăng: thanlinh

Tên file: Ke-hoach-nam-hoc-19-20-Cuong.doc
Kích thước: 238.00 KB
Tải về


 PHÒNG GDĐT PHÚ GIÁO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN LINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Số: 185/KH-THAL An Linh, ngày 25 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020

 

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Bộ GDĐT về việc ban hành Điều lệ trường Tiểu học;

Căn cứ Công văn số 1394/SGDĐT-GDTH ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 cấp tiểu học;

Căn cứ Công văn số 1820/SGDĐT-GDTH ngày 11 tháng 9 năm 2019 của Sở GDĐT tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2019-2020;

Thực hiện Hướng dẫn số 99/HD-PGDĐT ngày 17 tháng 9 năm 2019 của Phòng GDĐT Phú Giáo về việc hướng dẫn nhiệm vụ cấp Tiểu học năm học 2019-2020;

Trường Tiểu học An Linh lập Kế hoạch tập trung thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 với những nội dung trọng tâm như sau:

 1. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Năm học 2019-2020 tiếp tục thực hiện Chủ đề năm học “Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao” với phương châm hành động “Trách nhiệm – Năng động – Sáng tạo” và khẩu hiệu hành động “Tất cả vì học sinh thân yêu”, Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 41/KH-THAL ngày 19 tháng 9 năm 2018 của trường Tiểu học An Linh về việc triển khai kế hoạch năm học 2018-2019;

Năm học 2019-2020 cũng là năm học đầu tiên có ý nghĩa chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và tiến tới Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XIII vào tháng 1 năm 2021. Cũng là năm học tập trung các điều kiện cần và đủ để tham gia tập huấn thực hiện chương trình thay sách đổi mới giáo dục phổ thông từ lớp 1 năm học 2020-2021 theo chỉ đạo của Bộ GDĐT

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; với chủ đề năm 2019: “Phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” theo đúng chủ đề năm học 2019-2020 nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, tính gương mẫu của người đứng đầu và CBQL cùng với việc bồi dưỡng phẩm chất đội ngũ nhà giáo gắn kết các cuộc vận động và phong trào thi đua của Ngành. Chú trọng giáo dục đạo đức cho học sinh kết hợp dạy chữ và dạy người.

 1. Tăng cường nề nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục trong nhà trường. Chú trọng giáo dục đạo đức cho học sinh kết hợp dạy chữ và dạy người, dạy lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng cho học sinh tiểu học. Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện của xã An Linh.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 44/KH-PGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2019 của Phòng GDĐT Phú Giáo về việc kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chánh tại các đơn vị MN, TH, THCS năm 2019.

 1. Xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông có năng lực và phẩm chất tốt có đạo đức nghề nghiệp. Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới, ưu tiên, rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới trường lớp; tăng cường cơ sở vật chất các trường tiểu học đáp ứng điều kiện thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGD ĐT ngày 26/12/2018 (CTGDPT 2018). Phân công dạy lớp và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy lớp 1 năm học 2020-2021.
 2. Đổi mới công tác quản lí, tăng cường quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, gắn với trách nhiệm của Hiệu trưởng là người đứng đầu trong đơn vị. Đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong trường, đề cao trách nhiệm của cán bộ quản lí và giáo viên, các khối trưởng.

Chuẩn bị sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Tạo điều kiện cho giáo viên tham gia tập huấn các cấp và tổ chức tập huấn cho giáo viên lớp 1 về các nội dung: tiếp cận nội dung và phương pháp dạy học lớp 1 theo chương trình GDPT mới, sử dụng sách giáo khoa lớp 1; hoàn thành các điều kiện chuẩn bị triển khai chương trình lớp 1 theo CTGDPT 2018.

 1. Thực hiện Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 của Bộ GDĐT về việc tăng cường công tác quản lí và nâng cao đạo đức nhà giáo. Đặc biệt nghiêm cấm giáo viên sử dụng điện thoại trên lớp gây ảnh hưởng đến tiết dạy và học sinh.

Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, đủ về thành phần để thực hiện dạy học các môn học theo quy định của chương trình đảm bảo phù hợp với việc rà soát, sắp xếp, điều chỉnh lại một cách hợp lí hệ thống, quy mô trường, lớp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; giảm thiểu tối đa tỉ lệ học sinh bỏ học, khắc phục triệt để tình trạng “học sinh ngồi nhầm lớp”. Tránh bệnh thành tích trong giáo dục. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và đánh giá học sinh tiểu học; tích cực và nâng cao hiệu quả trong công tác truyền thông. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nhà giáo. Khắc phục tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục.

 1. Nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật; tạo cơ hội thuận lợi tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số. Duy trì vững chắc và củng cố kết quả phổ cập GDTH mức độ 3, duy trì trường chuẩn quốc gia mức độ 1 gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2020 của xã An Linh. Rà soát quy hoạch mạng lưới trường, lớp phù hợp điều kiện kinh tế xã hội của địa phương đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân.
 2. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ
 3. Đặc điểm tình hình

1.1. Thuận lợi

  Trường luôn được sự quan tâm của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể trong xã An Linh, sự chỉ đạo kịp thời của Phòng GDĐT Phú Giáo.

  Đội ngũ giáo viên phần lớn là hộ khẩu tại địa phương, nhiệt tình, có trách nhiệm, đoàn kết và có năng lực chuyên môn khá tốt.

  Cơ sở vật chất đủ cho công tác giảng dạy, các phòng học đều được trang trí, có đủ ánh sáng, đèn quạt cho học sinh. Trường có đủ các phòng chức năng, thực hiện dạy đủ các môn tự chọn có phòng dạy vi tính, trong năm học 2019-2020 tiếp tục duy trì lớp 2 buổi/ngày, dạy tin học cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 5.

Nề nếp kỉ cương và chất lượng giáo dục trong năm qua đã có chuyển biến.

1.2. Khó khăn

Công tác xã hội hoá giáo dục ở địa phương chưa cao do đặc thù.

Một số học sinh nơi khác chuyển đến không ổn định, kinh tế khó khăn ảnh hưởng đến việc học tập. Con em số hộ nghèo một số phụ huynh chưa quan tâm đến việc học tập của học sinh.

 1. Tình hình huy động trẻ ra lớp

Tổng số trẻ 6 tuổi huy động ra lớp vào lớp 1 là: 99 ra lớp, tỉ lệ 100%;

Số lớp, số học sinh

Nội dung Khối 1 Khối 2 Khối 3 Khối 4 Khối 5 Tổng
Tổng số lớp 4 4 3 3 3 17
Tổng số học sinh 94 112 79 63 72 421
Nữ 39 51 44 36 30 201
Lưu ban 4 (KTKĐG)         4
Tuyển mới   6 5 5 2 18
Dân tộc 6 13 3 6 9 37
Nghèo 6 3 8 9 9 36
Khuyết tật 3 7 2 1 1 14
 1. Đội ngũ giáo viên

Tổng số CBGVCNV: 34/26 nữ; Đảng viên: 14/11 nữ. Chia ra:

+ Ban Giám hiệu: 02/ 01 nữ. Hiệu trưởng: 01; Phó HT: 01/01 nữ.

+ Chuyên trách, văn phòng: 04; (Kế toán: 01; Y tế: 01; TPT: 01; TVTB-CNTT: 01).

+ Bảo vệ, phục vụ: 03 (Bảo vệ: 02; Phục vụ: 01).

+ Giáo viên dạy lớp (GVDL): 25 (GVCN: 17, GVBM: 07, Dự trữ: 01).

– Trình độ:

Chia

ra

Tổng số Trình độ đào tạo TĐVH (TNC3) Tin

học

Ngoại ngữ Đi học
ĐHSP CĐSP THSP

(12+2)

THSP

(9+3)

Ban giám hiệu 2 2       2 A: 2 A: 2  
Chuyên trách 4 2 1 1   4 A: 2; B: 1; CĐ: 1 A: 2; B: 1  
GVDL 25 14 9 3   25 A: 22; B: 2; ĐH: 1 A: 16; B: 7; ĐH: 1; CĐ: 1  
Phục vụ 1                
Bảo vệ 2                
Cộng 34 18 6 4   29 A: 26; B: 3; CĐ: 1; ĐH: 1 A: 20; B: 7; ĐH: 1; CĐ: 1  
 1. Thực hiện chương trình giáo dục

4.1. Thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục

Nội dung: Trên cơ sở Chương trình giáo dục phổ thông theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ GDĐT trường tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; coi trọng chất lượng giáo dục đạo đức, hình thành nhân cách tốt, đúng định hướng, xây dựng hoàn thiện dần kỹ năng sống của các em. Thực hiện tốt chương trình, nội dung chuẩn kiến thức, kỹ năng và áp dụng thực hiện có chất lượng cao. Tiếp tục thực hiện tốt chương trình giáo dục giáo dục môi trường “An toàn giao thông” và “Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả”.

– Tập trung cải tiến và vận dụng hợp lý, có hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy học đúng hướng, phù hợp với đặc điểm của địa phương, thực hiện tốt việc giảng dạy theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong từng tiết học, môn học.

– Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém.

– Tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “Viết chữ đẹp” trong giáo viên và học sinh. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

– Tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, đánh giá học sinh đúng thực chất ở tất cả các môn học.

– Tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác, nâng cao chất lượng dạy học môn Tự nhiên-Xã hội, môn Khoa học thông qua việc áp dụng phương pháp Bàn tay nặn bột.

– Chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt mô hình các hoạt động trải nghiệm với nhiều hình thức trong lớp, ngoài trời. Thực hiện theo các nội dung môn học, bài học và các chủ điểm từng tháng của Đội.

Biện pháp

– Bố trí, phân công giáo viên giảng dạy hợp lý, tối ưu, phát huy khả năng giảng dạy-Nhất là giáo viên dạy lớp 1 và lớp 5. Hướng dẫn giáo viên tập trung đầu tư nghiên cứu bài dạy; tăng cường việc theo dõi và giúp đỡ giáo viên dạy lớp, chấn chỉnh kịp thời những vướng mắc trong giảng dạy.

– Chỉ đạo tăng cường việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề chuyên môn. Nâng cao chất lượng thao giảng dự giờ, rút kinh nghiệm giờ dạy. Bố trí giáo viên dạy giỏi, giáo viên có kinh nghiệm hướng dẫn, bồi dưỡng giáo viên còn lại trong tổ khối học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp.

– Chỉ đạo tăng cường bổ sung nhiều tài liệu chuyên môn nghiệp vụ, khuyến khích phong trào tự học, tự rèn của giáo viên, khai thác tối đa nội lực của mọi giáo viên. Tích cực tham mưu bổ sung, mua sắm các trang thiết bị, ĐDDH phục vụ tốt cho việc áp dụng phương pháp tích cực. Triển khai cụ thể nội dung và phương pháp giảng dạy, việc soạn giảng chương trình theo chuẩn kiến thức kĩ năng.

– Gợi ý hướng dẫn mỗi giáo viên tự đăng ký một nội dung đổi mới thiết thực với bản thân, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

– Xây dựng, tổ chức nhiều hoạt động vui chơi bổ ích ngoài giờ, kết hợp tốt với TPT Đội, GVCN theo dõi và giáo dục đạo đức cho học sinh. Giúp các em vận dụng nhiều kiến thức học vào kỹ năng sống, biết ý thức nhận xét đánh giá vấn đề đúng chuẩn mực.

– Chỉ đạo Phó Hiệu trưởng hướng dẫn các tổ khối xây dựng cụ thể, hiệu quả nội dung sinh hoạt khối, đảm bảo có chất lượng cao. Chú ý nâng cao chất lượng sinh hoạt chủ nhiệm ở tổ khối; phát huy tối đa khả năng tự nhận xét đánh giá hoạt động lớp, tinh thần, thái độ biểu hiện của các bạn trong mọi hoạt động học và vui chơi trong tuần.

– Tổ chức vận dụng rộng việc ứng dụng công nghệ thông tin – soạn giáo án điện tử, thao giảng mẫu ở từng khối lớp.

– Tích cực tham mưu với Hội đồng giáo dục, Ban đại diện CMHS và các ban ngành đoàn thể hỗ trợ kinh phí để có đủ điều kiện tốt tham gia các phong trào thi đua.

– Chỉ đạo Phó Hiệu trưởng quán triệt tinh thần triển khai Tổ chức trải nghiệm sáng tạo trong dạy học cho Tổng phụ trách Đội, giáo viên nhận thức rõ thuận lợi, khó khăn, giải quyết khó khăn quyết tâm thực hiện đạt hiệu quả.

Triển khai văn bản chỉ đạo thực hiện giáo dục tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong trường tiểu học. Xây dựng kế hoạch triển khai dạy tích hợp cụ thể, đảm bảo thực hiện thành công trong phạm vi kiểm soát được, từ đó rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện tốt hơn trong những năm học sau. Chỉ đạo các bộ phận xây dựng kế hoạch tổ chức và có kế hoạch thực hiện. Chọn và phân công những giáo viên đã được tập huấn làm nòng cốt cho việc thực hiện các hoạt động dạy học trải nghiệm sáng tạo. Tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo đạt hiệu quả cao nhất.

Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Tổ chức tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh: nêu rõ thành công, hạn chế trong tổ chức thực hiện của trường, giáo; đề ra biện pháp giải quyết, phương hướng cho những năm học tiếp theo.

           Đối với tổ Chuyên môn: Tiến hành xây dựng kế hoạch, tổ chức họp lựa chọn bài trong các môn học và hình thức tổ chức trải nghiệm sáng tạo cho phù hợp với từng khối lớp; có thể tổ chức đánh giá sau mỗi tháng.

           Hoạt động ngoài giờ lên lớp (Công tác Đội) Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động dạy học trải nghiệm sáng tạo trong hoạt động ngoài giờ lên lớp dưới nhiều hình thức khác nhau theo chủ đề của giáo dục NGLL (chủ đề hoạt động Đội).

           Đối với giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn: Thực hiện việc thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh theo đúng kế hoạch và tổ chức cho học sinh thực hiện.

 Định kỳ hàng tháng giáo viên báo cáo kết quả dạy học, chất lượng học tập hoạt động trải nghiệm sáng tạo của học sinh cho khối trưởng, khối trưởng tổng hợp báo Ban giám hiệu trường.

4.2. Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và đánh giá học sinh tiểu học

 1. Đổi mới phương pháp dạy học.

Nội dung: Tiếp tục thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” và thực hiện dạy học mĩ thuật theo phương pháp mới.

Tiếp tục thực hiện việc đánh giá học sinh tiểu học theo hướng dẫn tại Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Bộ GDĐT về ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học.

Biện pháp: Chỉ đạo việc Tổ chức các giờ học cho học sinh tự thiết kế, thực hành các thí nghiệm với các vật liệu đơn giản, dễ thực hiện, hướng tới việc thành lập các phòng hỗ trợ thí nghiệm tại trường, cụm trường nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Tự nhiên-Xã hội, môn Khoa học theo tinh thần Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 về hướng dẫn triển khai thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác, có báo cáo đánh giá tình hình áp dụng về Phòng GDĐT trong báo cáo chuyên môn hàng tháng.

Tổ chức dạy học Mĩ thuật theo Công văn số 2070/BGDĐT-GDTH ngày 12/5/2016 của Bộ GDĐT về việc triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới ở tiểu học và trung học cơ sở. Nội dung dạy học gắn với thực tiễn trong đời sống. Tạo cơ hội cho học sinh bộc lộ khả năng và đam mê môn học. Tạo điều kiện cho giáo viên được chủ động sắp xếp bài dạy theo tinh thần nhóm các bài học thành các chủ đề, lập kế hoạch cho từng hoạt động hoặc cho toàn quy trình mĩ thuật phù hợp với tình hình thực tế.

 1. Tiếp tục đổi mới đánh giá học sinh tiểu học

Nội dung: Tiếp tục thực hiện việc đánh giá học sinh tiểu học theo hướng dẫn tại Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Bộ GDĐT về ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học.

Biện pháp: Thực hiện các kĩ thuật đánh giá thường xuyên đã được tập huấn nhằm nâng cao chất lượng về đánh giá học sinh học sinh tiểu học theo Thông tư 22, đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh; coi trọng việc động viên, khuyến khích sự cố gắng trong học tập, rèn luyện của học sinh; giúp học sinh phát huy nhiều nhất khả năng của bản thân. Khuyến khích học sinh tự nhận xét, tham gia nhận xét sản phẩm học tập của bạn, nhóm bạn; trao đổi, phối hợp với cha mẹ học sinh trong việc nhận xét, đánh giá, động viên, giúp đỡ học sinh học tập, rèn luyện. Tiếp tục nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kì theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ GDĐT đảm bảo đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác đánh giá học sinh. Thực hiện việc khen thưởng học sinh đảm bảo kịp thời, công bằng, khách quan; thành tích khen thưởng phải được thể hiện rõ ràng, tránh khen thưởng tràn lan gây bức xúc cho phụ huynh học sinh và dư luận. Thực hiện bàn giao chất lượng giáo dục cuối năm nghiêm túc, kiên quyết không để học sinh ngồi sai lớp.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm quản lí kết quả giáo dục và học tập của học sinh để giảm áp lực về hồ sơ, sổ sách, dành nhiều thời gian cho giáo viên quan tâm đến học sinh và đổi mới phương pháp dạy học.

 1. Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn cuộc sống

Tăng cường đổi mới hình thức, phương pháp dạy học. Thực hiện dạy học gắn kết giữa lí thuyết với thực hành; tăng cường các hoạt động trải nghiệm, vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống của học sinh. Lồng ghép, tích hợp giáo dục quốc phòng và an ninh; giáo dục pháp luật; giáo dục nhận thức về quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống HIV/AIDS; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe và y tế trường học; tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; bảo vệ môi trường; bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai,…chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học

Quản lý, chỉ đạo tăng cường dự giờ thăm lớp buổi 2 linh hoạt, sáng tạo các mô hình, phương pháp dạy học tích cực như: mô hình trường học mới; thư viện thân thiện; các hoạt động trải nghiệm sáng tạo… một cách linh hoạt, phù hợp và hiệu quả. Sử dụng tốt các nguồn lực để tổ chức kịp thời, đầy đủ và sáng tạo các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục theo mục tiêu đề ra.

Tham mưu tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, sách báo, tài liệu tham khảo để xây dựng và sử dụng hiệu quả thư viện lớp học, thư viện trường học; tổ chức các hoạt động giáo dục tại thư viện nhằm phát huy tốt công năng của thư viện và phát triển văn hóa đọc cho học sinh, góp phần tích cực nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.

4.3. Nâng cao chất lượng dạy học Tin học, Ngoại ngữ

 1. Dạy học Ngoại ngữ:

Tiếp tục thực hiện Theo Quyết định số 3321/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GDĐT ngày 12/8/2010; Công văn số 4329/BGDĐT–GDTH ngày 27/6/2013 của Bộ GDĐT về việc chấn chỉnh việc sử dụng SGK, tài liệu dạy Tiếng Anh tiểu học và các văn bản khác của Bộ GDĐT và Đề án “Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2025”. Tổ chức giảng dạy 3 tiết/tuần đối với các khối lớp 3,4,5 và 2 tiết/tuần đối với khối lớp 1,2. Đảm bảo việc giảng dạy và đánh giá tiếng Anh đủ 4 kỹ năng nghe-nói-đọc-viết cho học sinh, trong đó tập trung phát triển kỹ năng nghe-nói.

Riêng đối với lớp một, chương trình môn Tiếng Anh được bắt đầu từ tuần 14 của năm học 2019-2020.

Đảm bào giáo viên đều được tham gia bồi dưỡng nâng cao năng lực ngôn ngữ và phương pháp dạy học. Đảm bảo các điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất dạy học Ngoại ngữ theo quy định, tăng cường khai thác hết các tính năng của các thiết bị dạy học hiện đại nhằm nâng cao chất lượng dạy học Ngoại ngữ. Tạo các sân chơi, giao lưu tiếng Anh, khuyến khích đọc sách, truyện tiếng Anh.

          * Sách giáo khoa tiếng Anh

Lớp 1 2 3 4 5
Giáo trình Tiny Talk 1A

(Sách bài học)

Tiny Talk 1B

(Sách bài học)

family and friends 3 Family and Friends 4 Family and Friends 5
 1. Dạy môn Tin học và tổ chức các hoạt động giáo dục Tin học

Thực hiện dạy Tin học cho học sinh lớp 3,4,5 với thời lượng 2 tiết/tuần theo chương trình quy định của Bộ GDĐT theo hướng dẫn tại Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh từ năm học 2017-2018 và công văn số 1819/SGDĐT-GDTH ngày 11/9/2019 của Sở GDĐT Bình Dương về việc hướng dẫn tổ chức dạy học môn Tin học và tổ chức các hoạt động giáo dục tin học cấp Tiểu học năm học 2019 – 2020. Thực hiện dạy Tin học cho học sinh lớp 2 là 01 tiết/tuần, lớp 3,4,5 là 02 tiết/tuần nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy học môn Tin học. Tổ chức các hoạt động giáo dục có nội dung Tin học-công nghệ dưới hình thức câu lạc bộ để học sinh được tiếp cận, hình thành các kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin vào học tập.

       Biện pháp

Thực hiện dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình; tích cực đổi mới phương pháp dạy học, linh hoạt nội dung tùy đối tượng học sinh và điều kiện thực tế. Thực hiện hiệu quả các phương pháp, hình thức dạy học theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh. Phát hiện và bồi dưỡng năng lực tin học, tư duy khoa học máy tính, hình thành và nuôi dưỡng đam mê khoa học, công nghệ cho học sinh.

Thực hiện giảng dạy chương trình môn tin học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sắp xếp thời gian, lịch giảng dạy phù hợp với điều kiện thực tế. Hướng dẫn học sinh chuẩn bị tài liệu, sách vở học tập theo yêu cầu chuẩn kiến thức kỹ năng chương trình môn tin học quy định. Tăng cường các biện pháp bảo trì, bảo dưỡng phát huy tối đa công dụng phòng máy, nhằm ổn định số học sinh được tham gia học tin học.

          4.4. Thực hiện giáo dục đối với trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và tăng cường dạy tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số

 1. Đối với trẻ khuyết tật

Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ khuyết tật. Tạo điều kiện để trẻ khuyết tật được học tập bình đẳng trong trường, được giáo dục các kĩ năng sống, học văn hóa, hướng nghiệp, học nghề để hòa nhập cộng đồng. Giáo dục trẻ khuyết tật phù hợp đối tượng, chủ động điều chỉnh linh hoạt về tổ chức dạy học, chương trình, phương pháp dạy học, đánh giá, xếp loại và thực hiện thiết lập hồ sơ học sinh khuyết tật đúng quy định Thông tư Liên tịch số 37/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT GDĐT. Luật người khuyết tật theo Thông tư 03/TT-BGDĐT về người khuyết tật giai đoạn 2018-2020 kèm theo Quyết định số 338/QĐ-BGDĐT ngày 30/01/2018.

Tăng cường tuyên truyền vấn đề giáo dục hòa nhập, xét miễn một phần, một số nội dung, một số môn học với mục tiêu giúp học sinh khuyết tật được tương tác cùng bạn bè, hòa nhập cuộc sống.

Tham mưu với các cấp có thẩm quyền thực hiện đầy đủ các chính sách đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh khuyết tật theo phương thức giáo dục hòa nhập.

 1. Đối với trẻ em lang thang cơ nhỡ, hoàn cảnh khó khăn

Với số học sinh của trường có thể tổ chức thành các lớp cùng trình độ hoặc các lớp ghép không quá hai trình độ để thực hiện linh hoạt, Đánh giá và xếp loại học sinh có hoàn cảnh khó khăn căn cứ vào mức độ đạt được so với nội dung và yêu cầu đã được điều chỉnh (theo Thông tư số 39/2009/TT-BGDĐT quy định giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.)

Đối với học sinh dân tộc thiểu số

Đảm bảo cho học sinh đạt chuẩn năng lực Tiếng Việt của mỗi khối lớp và cấp học. Xây dựng môi trường giao tiếp tiếng Việt cho học sinh qua các hoạt động dạy học Tiếng Việt trong các môn học và hoạt động giáo dục. Tổ chức các trò chơi học tập, hoạt động giao lưu: thi kể chuyện, giao lưu “Tiếng Việt của chúng em”…; sử dụng hiệu quả phương tiện hỗ trợ các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết Tiếng Việt… giúp học sinh dân tộc thiểu số nâng cao năng lực giao tiếp.

Tham mưu với chính quyền địa phương thực hiện chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khan nhằm động viên, khích lệ các em tới trường, đảm bảo quyền bình đẳng và tang cường các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ các em học tập.

4.5. Tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; xây dựng phát triển thư viện trường học đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục phổ thông theo hướng tiếp cận năng lực học sinh

Nội dung

Thực hiện đầy đủ và có chất lượng chương trình thể dục chính khóa, Thể dục buổi sáng, Thể dục giữa giờ. Đẩy mạnh công tác rèn luyện, phát triển các tố chất của học sinh trong các phong trào TDTT như Cờ vua, bóng bàn, …

Tăng cường giáo dục kĩ năng sống, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Y tế trong nhà trường. Giáo dục học sinh có ý thức giữ gìn và chăm sóc sức khỏe bản thân, hiểu và biết phòng tránh các bệnh dịch.

Xây dựng môi trường cảnh quan sạch đẹp trong nhà trường. Giáo dục các em có ý thức cao trong việc giữ gìn vệ sinh trường, lớp, nơi công cộng.

Đẩy mạnh hoạt động Đội, Sao nhi đồng, nâng cao chất lượng sinh hoạt cả về nội dung lẫn hình thức. Xây dựng có hiệu quả chương trình rèn luyện Đội viên. Giáo dục tốt phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm cao trong mọi công tác, ý thức tổ chức kỷ luật cao, đoàn kết tốt.

Tuyên truyền và giáo dục tốt các hoạt động nhân đạo từ thiện, tương trợ trong năm học.

Tiếp tục thự hiện tốt thư viện tiên tiến, triển khai mô hình thư viện thân thiện phù hợp với điều kiện thực tế đơn vị.

Biện pháp 

Cử giáo viên chuyên trách tham gia các lớp tập huấn TDTT, Hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên dạy thể dục tuyển chọn và xây dựng các nhóm năng khiếu TDTT, đầu tư bồi dưỡng các lớp năng khiếu, học sinh ham thích các bộ môn thể thao. Mở rộng các khu sân bãi tập luyện TDTT cho học sinh, tăng cường hoạt động của phòng TDTT tạo điều kiện tốt để học sinh tập luyện TDTT thường xuyên.

Chuyển mạnh các hoạt động tập thể, giáo dục NGLL sang hướng tổ chức hoạt động trải nghiệm, tập trung vào các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, giá trị sống, thể chất; ý thức giữ gìn môi trường xanh – sạch – đẹp; tự chăm sóc sức khỏe; tang cường tham quan trải nghiệm tại các cơ sở kinh tế, lao động sản xuất, làm quen với một số nghề truyền thống ở địa phương. Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục kĩ năng sống.

Thông qua các tiết học lồng ghép trên lớp nhằm giáo dục sức khỏe, giáo dục công tác Y tế trường học. Tổ chức những buổi sinh hoạt chuyên đề, hội thi, tham quan giúp các em mở rộng kiến thức. Tuyên truyền, vận động các bậc CMHS và các em học sinh tham gia đầy đủ 2 loại hình bảo hiểm: bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn.

 Chỉ đạo Y tế trường tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho học sinh.

Củng cố ban chấp hành Đoàn, tổ chức sinh hoạt hiệu quả hơn. TPT Đội kết hợp với GVCN lớp xây dựng Ban Chỉ huy Liên Đội có đủ năng lực tự quản, nhiệt tình, tổ chức tốt nội dung và chất lượng các buổi sinh hoạt. Tiếp tục củng cố, bổ sung trang trí phòng truyền thống.

Thường xuyên theo dõi kiểm tra, đôn đốc hoạt động của Đoàn, Đội. Xây dựng và tổ chức tốt hoạt động của đội Sao đỏ, đội tự quản trật tự “An toàn giao thông”.

Tổ chức thi đua tốt các phong trào học tập và rèn luyện Đội viên, xây dựng các tổ, nhóm xung kích trong phong trào ở các chi Đội.

Bố trí nhân viên thư viện có nghiệp vụ làm công tác thư viện. Tạo điều kiện cho cán bộ thư viện được tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực; đầu tư cơ sở vật chất và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lí và tổ chức hoạt động thư viện. Tăng cường trang bị các loại sách báo, triển khai mô hình thư viện thân thiện, xây dựng văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng nhằm hình thành thói quen đọc sách, ý thức tự học, tự nghiên cứu và phát triển ngôn ngữ tiếng Việt cho học sinh.

4.6. Thực hiện dạy và học 2 buổi/ngày

* Đối với các lớp dạy học 1 buổi/ngày; (Lớp 2b; 3b; 4b; 5B tại điểm ấp 7)

Thời lượng tối đa 6 tiết/buổi, tối thiểu 5 tiết/buổi, tối thiểu 5 buổi/tuần.

* Đối với lớp dạy học 2 buổi/ngày

Căn cứ điều kiện thực tế của nhà trường thống nhất thực hiện thời lượng 8 tiết học/ngày, sáng 5 tiết chiều 3 tiết. Buổi sáng không quá 11giờ (10 giờ 35 phút), buổi chiều không quá 17 giờ (16 giờ 35 phút).

          Thực hiện giảng dạy 2 buổi/ngày theo thời lượng 8 tiết/ngày, sắp xếp tối đa để hoàn thành các môn học quy định trong buổi thứ nhất, học sinh được tự học có sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành yêu cầu học tập trên lớp. Không giao bài tập về nhà cho học sinh. Đảm bảo thực hiện tốt việc dạy lớp linh hoạt ở buổi hai (4 buổi/tuần) để bồi dưỡng học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh chưa hoàn thành, dạy học các môn học tự chọn, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, câu lạc bộ, hoạt động ngoại khoá, các hoạt động trải nghiệm…

 1. Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và đánh giá học sinh tiểu học

5.1. Đổi mới công tác quản lý giáo dục tiểu học

Tổ chức tốt hoạt động của tổ văn phòng, hỗ trợ kịp thời cho hoạt động dạy-học, cập nhật văn bản đi-đến theo quy định, đúng nguyên tắc; thông tin qua thư điện tử của trường, website của ngành của trường.

Thực hiện chế độ hội họp khoa học, đúng Điều lệ trường tiểu học, đổi mới nội dung và hình thức các buổi họp Hội đồng sư phạm trên tinh thần thân thiện, cởi mở, phát huy tính dân chủ, huy động trí tuệ tập thể nhằm xây dựng được những giải pháp phù hợp, hiệu quả phục vụ kế hoạch phát triển của đơn vị. Ứng dụng CNTT để tổ chức các cuộc họp, sinh hoạt chuyên môn, trao đổi thông tin đảm bảo kịp thời, tiết kiệm thời gian.

Tích cực đổi mới công tác quản lý, thực hiện hiệu quả chủ trương phân cấp quản lý và giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho cơ sở, tăng cường vận động xã hội hoá giáo dục, thực hiện tốt công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kì và đột xuất. Đa dạng và linh hoạt các hình thức công khai, đảm bảo các thông tin công khai được rộng rãi và tạo điều kiện để người dân tiếp cận thông tin thuận tiện nhất.

Quản lý tốt việc thực hiện hồ sơ trường, hồ sơ chuyên môn của giáo viên theo đúng quy định của Điều lệ trường tiểu học và theo chỉ đạo của ngành. Từ đầu năm học, trường chỉ đạo thiết lập các loại hồ sơ giáo viên, hồ sơ tổ khối, hồ sơ quản lý chuyên môn, biểu mẫu đầy đủ, kịp thời; bố trí các khu vực lưu trữ hồ sơ, công khai thông tin an toàn, khoa học.

Thực hiện đúng các quy định về quản lí tài chính trong các trường tiểu học theo tinh thần Công văn số 5453/BGDĐT-VP ngày 02/10/2014 về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục và Thông tư 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 ban hành quy định về việc tài trợ cho các cơ sở giáo dục. Không để xảy ra tình trạng lạm thu, thu sai quy định trong nhà trường tiểu học.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí, chỉ đạo điều hành và triển khai Chính phủ điện tử theo hướng đồng bộ, kết nối liên thông; hình thành cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lí Nhà nước về giáo dục tiểu học.

5.2. Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tiểu học

Tham mưu tăng cường bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, tổ trưởng và giáo viên, nhân viên về nội dung, quan điểm đổi mới công tác quản lý, đổi mới dạy học.

Thực hiện đánh giá Chuẩn hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học đúng quy trình, đánh giá đúng năng lực đội ngũ. Tiếp tục triển khai bồi dưỡng thường xuyên. Chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ CBQL và giáo viên; nâng cao nhận thức, năng lực về quan điểm, nội dung đổi mới giáo dục phổ thông theo Nghị quyết 29/NQ-TW. Chỉ đạo nâng cao trình độ nhà giáo theo quy định, đặc biệt công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ đối với giáo viên dạy tiếng anh đạt chuẩn năng lực B2 theo quy định.

Tích cực đổi mới công tác quản lí. Thực hiện tốt quy chế dân chủ; nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nhà giáo; mỗi thầy cô giáo phải thực sự là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Kiên quyết “nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục”.

          Tổ chức các Hội thi cấp trường, tham gia các Hội giảng giao lưu giáo viên giỏi, sưu tập Đồ dùng dạy học, sưu tập giáo án điện tử, chuyên đề chuyên môn các cấp,…tạo điều kiện giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm dạy học, góp phần nâng cao năng lực giáo viên.

 1. Rà soát, quy hoạch hợp lý mạng lưới trường, lớp đảm bảo thuận lợi cho học sinh đến trường

Tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục một cách phù hợp, đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân, tránh tình trạng sau quy hoạch không đảm bảo các yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục. Thực hiện xây dựng kế hoạch, lộ trình phù hợp với điều kiện địa phương.

 1. Duy trì, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và nâng cao chất lượng xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục

          7.1. Duy trì, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học

Thực hiện tốt chất lượng giáo dục nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo để duy trì phổ cập giáo dục Tiểu học đạt mức độ 3 năm 2018 theo Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

7.2. Xây dựng Kiểm định chất lượng giáo dục trường chuẩn quốc gia

Nội dung: Tham mưu, chủ động kiểm tra, rà soát, các yêu cầu, tiêu chí về đạt chuẩn quốc gia quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ GDĐT về việc ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường Tiểu học, theo lộ trình đăng ký với Phòng GDĐT Phú Giáo.

Biện pháp: Tham mưu với các cấp lãnh đạo Ngành đầu tư xây dựng cơ sở vật chất giai doạn 2. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục nhằm huy động mọi nguồn lực xã hội chăm lo, xây dựng nhà trường.

 1. Chuẩn bị thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới

8.1. Công tác tham mưu, chỉ đạo triển khai chương trình giáo dục phổ thông

Tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương để xây dựng và thực hiện kế hoạch, chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới bắt đầu từ lớp 1 năm học 2020-2021.

8.2. Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018

 1. Rà soát, sắp xếp, bổ sung đội ngũ giáo viên tiểu học

Tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu giáo viên ở từng môn học, lớp học để đề xuất kế hoạch sắp xếp, bổ sung đội ngũ giáo viên đáp ứng nhu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông.

 1. Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.

Để triển khai tốt Chương trình giáo dục phổ thông mới, cùng với việc chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất như phòng học, phòng chức năng, thiết bị dạy học, cần đặc biệt quan tâm đến công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên dạy các khối lớp và ưu tiên cho khối lớp 1 vì đây là khối lớp đầu tiên trong cấp học phổ thông thực hiện Chương trình, sách giáo khoa mới.

 1. Tham gia chuẩn bị tài liệu dạy học, sách giáo khoa.

Tham gia thực hiện quy trình chọn sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo thẩm quyền được quy định khi có yêu cầu; tham gia góp ý tài liêu giáo dục giáo dục địa phương theo hướng dẫn của Sở GDĐT.

8.3. Tiếp tục thực hiện các giải pháp đổi mới trong việc tổ chức các hoạt động dạy học

Tăng cường hướng dẫn, quán triệt giáo viên đổi mới hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực; xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tang cường phát huy tính tích cực chủ động tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động trong và ngoài lớp học.

Chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu sách và tài liệu để tiếp nhận và vận dụng kiến thức thông qua giải quyết nhiệm vụ bài học; giành nhiều thời gian trên lớp cho học sinh luyện tập, thực hành, trình bày kết quả; giáo viên chỉ tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận để học sinh tiếp nhận và vận dụng.

Thực hiện nghiêm túc các quy định đánh giá học sinh tiểu học. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh phù hợp với kế hoạch giáo dục từng môn học, hoạt động giáo dục theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh. Thực hiện đánh giá thường xuyên với tất cả học sinh bằng các hình thức khác nhau: đánh giá qua những hoạt động trên lớp, qua hồ sơ học tập, vở hoặc sản phẩm học tập, tích điểm tốt…

8.4. Tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục về thực hiện CTGDPT 2018, đặc biệt đối với lớp 1.

Tạo điều kiện cho giáo viên dạy lớp 1 tham gia tập huấn về nội dung, phương pháp dạy học và tiếp cận CTGDPT 2018. Phân Công giáo viên đủ phẩm chất năng lực, đạt chuẩn về trình độ đào tạo, về chuẩn nghề nghiệp và có bề dày kinh nghiệm đảm nhiệm dạy khối lớp 1 theo CTGDPT mới. bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Chọn cử giáo viên cốt cán đảm bảo số lượng và chất lượng để thực hiện kế hoạch bồi dưỡng giáo viên.

8.5. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục tiểu học

Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách về đổi mới và phát triển giáo dục. Tuyên truyền những kết quả đạt được để xã hội hiểu và chia sẻ, đồng thuận với các chủ trương về đổi mới GDTH.

Quan tâm xây dựng website của trường đảm bảo đẹp về hình thức, đa dạng về nội dung, thông tin mang tính thời sự và có độ tin cậy cao phù hợp với chủ trương của ngành nhằm góp phần nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả công tác truyền thông. Tập trung vào các tin bài về việc chuẩn bị các điều kiện thực hiện CTGDPT 2018 đối với lớp 1 từ năm học 2020-2021, nhất là các gương người tốt việc tốt, các diển hình tiên tiến để khích lệ giáo viên, học sinh phấn đấu vươn lên.

 1. Công tác quản lý, chỉ đạo

9.1. Quản lý chỉ đạo dạy và học

Quản lý công tác dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình; tích cực đổi mới phương pháp dạy học. Thực hiện hiệu quả các phương pháp, hình thức dạy học theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh.

Xây dựng đầy đủ kế hoạch của nhà trường, kế hoạch bộ phận theo năm học, học kỳ, tháng; xây dựng nội quy trường lớp nhằm thống nhất chỉ đạo và tổ chức thực hiện phù hợp điều kiện đơn vị. Thực hiện đổi mới sinh hoạt chuyên môn đã được triển khai, tập huấn; nội dung sinh hoạt chuyên môn tập trung thảo luận, triển khai các vấn đề về chất lượng học tập của học sinh, phương pháp giảng dạy của giáo viên, chương trình giảng dạy và các giải pháp đưa ra nhằm giảng dạy chương trình sách giáo khoa hiệu quả ở từng thời điểm cụ thể.

Tăng cường đẩy mạnh và thực sự đổi mới hoạt động kiểm tra chuyên môn theo kế hoạch định kỳ, đột xuất; thực hiện kiểm tra hồ sơ chuyên môn 2 lần/học kỳ; hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và phòng chống tai nạn thương tích trong trường học. Tăng cường kế hoạch kiểm tra, dự giờ buổi dạy thứ hai, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại hạn chế, đảm bảo “dạy thật, học thật” và không ngừng nâng cao chất lượng dạy – học của đơn vị.

Không để xảy ra việc dạy thêm, học thêm trái quy định, triển khai các văn bản quy định về dạy thêm học thêm. Yêu cầu giáo viên cam kết không tổ chức hay tham gia dạy thêm, học thêm. Thực hiện kiểm tra, nắm bắt thông tin để kịp thời xử lý việc dạy thêm, học thêm trái quy định.

 Phân công nhiệm vụ, sắp xếp đội ngũ hợp lý, đúng năng lực, phát huy có hiệu quả công tác dân chủ hóa trong trường học và phát huy tối đa khả năng chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên.

Củng cố, xây dựng tốt trật tự, kỷ cương, chống tiêu cực trong nhà trường; xây dựng cụ thể nội quy làm việc của cơ quan, quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

Nghiêm túc thực hiện những quy định về hồ sơ sổ sách trong nhà trường; thường xuyên cập nhật đầy đủ kịp thời sổ sách hành chính, chuyên môn, thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra.

Thực hiện việc đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo Công văn số 1877/SNV-CCVC ngày 20/11/2018 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Thực hiện nghiêm túc công tác kế hoạch hóa, công tác thi đua trong từng thời gian, từng nội dung công việc. Xây dựng hoạt động gắn bó chặt chẽ giữa 3 bên: Chính quyền – Công Đoàn – Đoàn Đội.

Vận dụng hiệu quả các chương trình hỗ trợ quản lý của ngành đã hướng dẫn: Pemis, Emis, Misa, …

Xây dựng đội ngũ luôn sẵn sàng tương trợ nhau trong mọi công tác, không ngại khó, luôn nỗ lực thực hiện tốt phương châm “Trách nhiệm – Năng động – Sáng tạo” với khẩu hiệu “Tất cả vì học sinh thân yêu”.

9.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ

Nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nhà giáo, mỗi thầy cô giáo phải thực sự là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Kiên quyết “nói không với bệnh thành tích trong giáo dục”. Chủ động tham mưu xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng. Tăng cường bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, tổ trưởng và giáo viên, nhân viên về nội dung, quan điểm đổi mới công tác quản lý, đổi mới dạy học. Thực hiện tốt công tác Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ và giáo viên theo kế hoạch đã triển khai. Đẩy mạnh tuyên truyền và phổ biến pháp luật trong sinh hoạt của đơn vị thông qua “giờ pháp luật”, tham gia các hội thi tìm hiểu về pháp luật, tất cả giáo viên không được sử dụng điện thoại trên lớp trong giờ dạy.

Thực hiện việc bố trí, phân công đội ngũ chuyên trách, giảng dạy đảm bảo hợp lí và hiệu quả. Tổ chức đánh giá Chuẩn hiệu trưởng, Chuẩn phó hiệu trưởng Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học đúng quy trình, đánh giá đúng năng lực đội ngũ. Phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên, quản lý theo nhiệm vụ được phân công, xây dựng mối quan hệ, kết hợp chặt chẽ các thành viên trong nhà trường, cập nhật đầy đủ trong hồ sơ công chức.

Thực hiện công bằng, dân chủ, công khai các chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo quy định của nhà nước về chế độ kinh phí, thi đua khen thưởng, đào tạo bồi dưỡng, đề bạt bổ nhiệm, ngày giờ công.

Xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ. Thông qua các phiên họp hội đồng, giao ban thống nhất kế hoạch hành động. Phát huy tính dân chủ tập thể, thực hiện công khai hóa trong nhà trường. Động viên và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho giáo viên được tham gia các lớp học nâng cao trình độ chuyên môn và văn hóa. Phối hợp với công đoàn, đoàn thể chăm lo đời sống CBGVCNV.

 Cán bộ, giáo viên tích cực tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng thường xuyên và tự bồi dưỡng. Tiếp tục tích cực tự rèn luyện nâng cao trình độ văn hóa và chuyên môn. từng bước nắm bắt chắc và vận dụng hiệu quả ứng dụng CNTT, nhất là việc soạn giảng bằng giáo án điện tử – sử dụng thành thạo chương trình Power Point, ứng dụng hiệu quả phần mềm hỗ trợ soạn giảng, sử dụng Website “Trường học kết nối” và sử dung các ứng dụng tiện ích trong hoạt động chuyên môn. Tăng cường công tác bồi dưỡng chính trị, tư tưởng, phát triển công tác xây dựng Đảng trong nhà trường. Vận động việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Tích cực tự học và phát huy kỹ năng sư phạm, sáng tạo trong công tác dạy học. Cải tiến và đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua hai tốt, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để CB, GV phấn đấu đạt được thành tích cao, thực chất trong công tác thi đua.

Tăng cường công tác kiểm tra chuyên môn, nội dung kế hoạch, ngày giờ công, công tác chủ nhiệm lớp, nhất là đối với các lớp 2 buổi / ngày. Tổ chức kiểm tra đánh giá tốt việc thi đua “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong thi đua” “Nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và ngồi nhầm lớp”, việc xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Đảm bảo thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của CB, GV.

Xây dựng đội ngũ đoàn kết, tôn trọng nhau và sẵn sàng tương trợ nhau trong mọi công tác. Không để xảy ra các trường hợp khiếu nại, tố cáo trong đơn vị, không có CB, GV vi phạm kỷ luật lao động. Phát huy triệt để khả sáng tạo, linh hoạt chủ động của đội ngũ CB, GV, NV trong mọi hoạt động của trường.

Đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong nhà trường, khuyến khích sự sáng tạo và đề cao trách nhiệm của giáo viên và cán bộ quản lí.

Tham mưu, phối hợp với Chi bộ kết nạp 01 Đảng viên mới trong năm học.

 1. Quản lí hành chính

Quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn văn thư sắp xếp khoa học các loại hồ sơ sổ sách của trường, bổ sung và cập nhật kịp thời đầy đủ các số liệu thống kê. Thực hiện tốt việc vào sổ công văn đi, đến của trường.

Đảm bảo nghiêm túc đầy đủ chính xác các chế độ báo cáo cho cấp trên.

Tiếp tục thực hiện tốt đổi mới quản lý tài chính.

Tích cực làm tốt công tác tuyên truyền vận động, huy động các lực lượng xã hội địa phương và gia đình học sinh tham gia xã hội hóa giáo dục, chăm lo tốt cho sự nghiệp giáo dục ở địa phương. Tận dụng triệt để sự ủng hộ, đóng góp của các cá nhân, tập thể, … trong và ngoài nhà trường để phát triển tài lực của nhà trường.

Tổ chức tốt hoạt động của tổ văn phòng, hỗ trợ kịp thời cho hoạt động dạy-học, cập nhật văn bản đi – đến theo quy định, đúng nguyên tắc; thông tin qua thư điện tử của trường, Website của ngành hàng ngày. Quy định cho bộ phận văn thư kiểm tra thư điện tử chung của trường ít nhất 2 lần/ngày (đầu giờ mỗi buổi làm việc); quản lí, lưu trữ văn bản điện tử như văn bản giấy, khi nhận được văn bản đến thực hiện chuyển cho các bộ phận, cá nhân liên quan chậm nhất là ngày hôm sau để kịp thời giải quyết công việc. Thực hiện việc quản lý hành chính trên các phần mềm VEMIS, PEMIS và công tác văn thư lưu trữ trên máy tính tốt hơn nữa.

Thực hiện chế độ hội họp khoa học, đúng quy định, chuẩn bị nội dung ngắn gọn, xúc tích, đầy đủ thông tin. Xây dựng tinh thần thân thiện, cởi mở, phát huy dân chủ, huy động trí tuệ tập thể nhằm xây dựng được những giải pháp phù hợp, hiệu quả. Khai thác việc trao đổi thông tin điện tử qua Website, Email, ….

Tập thể CBGVNV thực hiện đầy đủ các quy định, nội quy của ngành, của trường, luôn có tác phong sư phạm nghiêm túc, trang phục lịch sự và đeo bảng tên theo quy định chung của trường.

Quản lý việc thực hiện hồ sơ nhà trường, hồ sơ chuyên môn của giáo viên theo đúng quy định của điều lệ trường tiểu học và theo quy định của ngành. Ngay từ đầu năm học, thực hiện thiết lập các loại hồ sơ giáo viên, hồ sơ tổ khối, hồ sơ quản lý chuyên môn, biểu mẫu đầy đủ, kịp thời; bố trí các khu vực lưu trữ hồ sơ, công khai thông tin an toàn, khoa học. Thực hiện kiểm tra yêu cầu điều chỉnh, bổ sung hàng tháng, học kỳ, cuối năm.

 1. Quản lí tài chính

        Tiếp tục thực hiện theo Công văn số 1346/SGDĐT-TCKH ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Sở GDĐT Bình Dương về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi trong năm học 2018-2019 và Công văn số 223/PGDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Phòng GDĐT Phú Giáo hướng dẫn các khoản thu chi trong năm học 2019-2020.

Thực hiện nghiêm túc việc quản lý tài chính trong và ngoài ngân sách đúng quy định, tuân thủ nguyên tắc tay ba. Đầy đủ chứng từ, hồ sơ hợp lệ, công khai, thu chi có đủ hồ sơ, đúng hạn mục, đúng quy định.

Thực hiện ba công khai theo đúng quy định về chất lượng giáo dục, tài chính, chủ trương chính sách… Linh hoạt các hình thức công khai (bảng tin, hội họp, website,…) đảm bảo các thông tin công khai được rộng rãi trong cơ quan qua họp Hội đồng sư phạm, dán công khai tại văn phòng, bảng thông báo, họp cha mẹ học sinh để phụ huynh tiếp cận thông tin thuận tiện nhất.

Quán triệt và thực hiện hiệu quả việc thực hành tiết kiệm kinh phí, chống lãng phí.

Xây dựng tốt quy chế chi tiêu nội bộ bổ sung năm 2019, năm 2020 trong và ngoài ngân sách.

Đảm bảo nguyên tắc tay ba trong thu chi tài chính. Hàng tháng đối chiếu kinh phí và công khai tài chính rõ ràng trước HĐSP trường. Tham mưu Ban ĐDCMHS ủng hộ gây quỹ hỗ trợ các hoạt động giáo dục và hoạt động khác của nhà trường.

Đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, kịp thời cho các CB, GV, NV trường.

Thực hiện công tác quản lý tài chính theo phần mềm Misa được cấp; xây dựng kế hoạch và sử dụng hiệu quả kinh phí khoán.

 1. Quản lí các cuộc vận động

Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả chủ đề năm học. Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai đến toàn thể CBGVNV. Mỗi CBGVNV lập 01 bản Cam kết nội dung thực hiện (cụ thể việc làm), thành lập các nhóm kiểm tra, đánh giá và đề nghị tuyên dương khen thưởng trong từng học kỳ.

Tổ chức thực hiện tốt việc chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục gắn với cuộc vận động “Hai không” gắn với giáo dục đạo đức nghề nghiệp, nhân cách nhà giáo, chống các hành vi xúc phạm thân thể học sinh.

Thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

Tiếp tục xây dựng các nội dung cụ thể: tập trung vào việc phát triển tốt các mối quan hệ trong nhà trường, nâng cao ý thức tự giác, chủ động và sáng tạo trong dạy và học. Tập trung thực hiện tu sửa, làm đẹp và xanh hoá các bồn hoa, khuôn viên nhà trường.

Tích cực phối kết hợp với Công đoàn cơ sở quan tâm, thực hiện tốt phong trào “Vì sự tiến bộ của Phụ nữ”.

Thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” Xây dựng và hoàn thiện ngày càng tốt, đẹp hơn môi trường cảnh quan trong nhà trường. Tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, bổ ích gắn chặt hoạt động của học sinh với nhà trường.

Tiếp tục xây dựng các nội dung cụ thể: tập trung vào việc phát triển tốt các mối quan hệ trong nhà trường, nâng cao ý thức tự giác, chủ động và sáng tạo trong dạy và học. Tập trung thực hiện tu sửa, làm đẹp và xanh hoá các bồn hoa, khuôn viên nhà trường.

III. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU TRONG NĂM HỌC 2019 – 2020

– Có 100 % trẻ 6-10 tuổi trong địa bàn xã An Linh được học tiểu học; Không có học sinh bỏ học;

– Trên 99% học sinh Hoàn thành chương trình lớp học;

– 100% học sinh lớp 5 Hoàn thành chương trình tiểu học;

– 99% học sinh lớp 5 HTCTTH trước 12 tuổi;

– 100% học sinh được học tiếng Anh từ lớp 1;

– 100% học sinh được học lớp 2,3,4,5 được học Tin học;

– 88,4% học sinh được học 2 buổi/ngày, có 96,8% học sinh học 2 buổi được học theo lớp linh hoạt;

– 100% Học sinh bán trú thực hiện phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng và tổ chức bữa ăn tự phục vụ cho học sinh khối 4,5;

– Tiếp tục duy trì trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

– Tiếp tục duy trì thư viện đạt danh hiệu tiên tiến theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT;

– Duy trì phổ cập giáo dục Tiểu học đạt mức độ 3 năm 2018 theo Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

– Trên 30% học sinh được khen thưởng cuối năm.

– Tỷ lệ giáo viên dạy giỏi cấp trường đạt ít nhất 50%, trong đó đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện ít nhất 30% trên tổng số giáo viên đăng ký dự thi.

– Bồi dưỡng thường xuyên: 90% giáo viên được xếp loại khá, giỏi, trong đó có ít nhất 30% giáo viên được xếp loại giỏi.

– Thực hiện tốt “3 công khai” theo Thông tư 36 của Bộ GDĐT.

– Chi bộ: Đạt trong sạch vững mạnh.

– Đơn vị: Tập thể lao động xuất sắc.

– Đơn vị: Đạt đơn vị văn hóa.

– Công đoàn: Vững mạnh xuất sắc.

– Chi Đoàn: Xuất sắc

– Liên Đội: Xuất sắc.

– PCGDTH-CMC:  Tốt

– Y tế: Tốt.

– Thư viện: Tiên tiến.

– Thiết bị: Tốt.

– Chữ thập đỏ: Xuất sắc

– CBGCCNV đạt lao động tiên tiến: 34 người.

          Trên đây là Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của Trường Tiểu học An Linh./.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
– Phòng GDĐT Phú Giáo;  
– UBND xã An Linh;  
– Hội đồng trường, các bộ phận, tổ khối; (Đã ký)
– Lưu: VT, CM.  
  Trương Minh Cường