Kế hoạch về việc dạy học qua Internet, truyền hình

PHÒNG GDĐT PHÚ GIÁO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN LINH Độc lập Tự do Hạnh phúc
Số: 50/KH-THAL An Linh, ngày 06 tháng 4 năm 2020

                                                              

KẾ HOẠCH

Về việc dạy học qua Internet, truyền hình

 

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Bộ GDĐT về việc ban hành Điều lệ trường Tiểu học;

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19;

Căn cứ Hướng dẫn số 1061/BGDĐT-GDTH ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với cơ sở GDPT, cơ sở GDTX trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19 năm học 20192020;

          Căn cứ Công số 490/SGDĐT-GDTrHTX ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương về hướng dẫn day học qua Internet, truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

Căn cứ Công văn số 522/SGDĐT-GDPT ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Sở GDĐT Bình Dương về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II, năm học 2019-2020;

Thực hiện Công văn số 92/PGDĐT ngày 02 tháng 4 năm 2020 của Phòng GDĐT Phú Giáo về hướng dẫn day học qua Internet, truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

Theo Thông báo số 49/TB-THAL ngày 06 tháng 4 năm 2020 của trường Tiểu học An Linh về Tổ chức dạy học trực tuyến qua Internet, truyền hình Trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19,

Căn cứ Điều kiện thực tế, Trường Tiểu học An Linh xây dựng Kế hoạch dạy học qua Internet, truyền hình như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 2. Mục đích

Giúp học sinh được học theo chương trình giáo dục học kỳ II phổ thông trong thời gian nghỉ học ở trường để phòng chống Covid-19.

Phát triển năng lực tự học của học sinh và nâng cao kỹ năng tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình của giáo viên.

Tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình trong việc tổ chức, hỗ trợ học sinh trong học tập.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học theo hướng tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

 1. Yêu cầu

Đối với giáo viên: Phải có kỹ năng xây dựng và lựa chọn học liệu. Phải tích cực ứng dụng CNTT vào quá trình dạy học, sử dụng cơ bản thành thạo các ứng dụng, phần mềm dạy học đã được hướng dẫn, tập huấn.

Đối với học sinh: Phải có tài khoản trên Google, Facebook hoặc Zalo. Máy tính hoặc điện thoại thông minh kết nối Internet. Tham gia học tập và hoàn thành làm bài kiểm tra đầy đủ theo hướng dẫn của giáo viên. Trường hợp đặc biệt, học sinhkhông có máy tính hoặc điện thoại thông minh hoặc không có điều kiện kết nối Internet thì nhà trường hỗ trợ việc học tập tại các phòng học của nhà trường có máy tính hoặc được kết nối wifi miễn phí.

Đối với Cha mẹ học sinh: Chuẩn bị các điều kiện cơ bản cho con em mình học trực tuyến. Giám sát, hỗ trợ quá trình học của con mình. Phối hợp, hướng dẫn con em mình hoàn thành các yêu cầu của GV.

 1. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỌC
 2. Đối tượng

Toàn thể học sinh trường Trường Tiểu học An Linh năm học 2019-2020.

 1. Nội dung

Áp dụng trong việc ôn tập, dạy bài mới và đánh giá học sinh.

III. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC DẠY

Từ ngày 06/4/2020 đến khi có thông báo học sinh đi học lại: Giáo viên (GV) hướng dẫn cho học sinh (HS) ôn tập lại kiến thức cũ cần thiết. Đồng thời trong thời gian này, GV chuẩn bị học liệu phù hợp để áp dụng trong thời gian tiếp theo.

Từ ngày 06/4/2020: GV thực hiện dạy bài mới theo thời khóa biểu của các lớp.

 1. YÊU CẦU VỀ BÀI HỌC VÀ HỌC LIỆU

Được xây dựng theo chương trình giáo dục phổ thông theo các quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm sách giáo khoa, bài giảng, tài liệu, học liệu, câu hỏi, bài tập để tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS.

Bảo đảm tính khoa học, sư phạm, phù hợp với đối tượng HS.

Được tổ chuyên môn góp ý trước khi đưa vào sử dụng.

 1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP
 2. Kiểm tra thường xuyên

Trong quá trình tổ chức dạy học qua Internet, dạy online GV trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của HS thông qua các bài kiểm tra trên hệ thống dạy học của website của trường sao cho phù hợp, bảo đảm công bằng, khách quan, trung thực và linh hoạt.

Kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong quá trình dạy học qua Internet được sử dụng thay cho các bài kiểm tra thường xuyên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá, xếp loại HS (theo Thông tư 58/TT-BGDĐT)

 1. Kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ

Khi HS đi học trở lại, nhà trường tổ chức cho HS ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức đã học qua Internet; thực hiện việc kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá, xếp loại HS.

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 2. Đối với lãnh đạo nhà trường

Xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến, phối hợp với trường Tiểu học An Linh yêu cầu tất cả các giáo viên phải có kế hoạch dạy cụ thể.

Xây dựng kế hoạch dạy học, lên thời khóa biểu, theo dõi, chỉ đạo và hỗ trợ giáo viên thực hiện.

Kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở, động viên các GV tích cực đổi mới, ứng dụng CNTT có hiệu quả.

Thông báo đến PHHS và HS phương án dạy học trực tuyến của nhà trường trong thời gian HS nghỉ học ở trường vì Covid-19.

 1. Đối với tổ chuyên môn

Xây dựng kế hoạch dạy học trong thời gian dạy trực tuyến.

Tổ chức rà soát chương trình, thống nhất nội dung và hình thức dạy học phù hợp với đối tượng HS (lưu ý phần giảm tải).

Triển khai tích cực việc đổi mới PPDH, ứng dụng CNTT trong dạy học. Hỗ trợ, chia sẻ về mặt chuyên môn giữa các thành viên.

Kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở, động viên các GV tích cực đổi mới, ứng dụng CNTT có hiệu quả.

 1. Đối với giáo viên giảng dạy

Tích cực, chủ động, tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ ứng dụng CNTT. Thực hiện cơ bản thành thạo các phần mềm, ứng dụng đã tập huấn để góp phần nâng cao kỹ năng sử dụng CNTT và chất lượng dạy học.

Xây dựng nội dung bài dạy và học liệu phù hợp. Dạy học trực tuyến qua Internet hiệu quả.

Thực hiện tốt các quy định, kế hoạch của tổ chuyên môn và nhà trường.

 1. Đối với giáo viên chủ nhiệm lớp

Tổ chức cho HS tham gia học tập, kiểm tra, điểm danh đầy đủ HS học tập trong các tiết học.

Phối hợp chặt chẽ với giáo viên dạy và hỗ trợ giáo viên dạy trong công tác quản lí lớp học.

Chủ động phối hợp với CMHS, tạo điều kiện thuận lợi cho HS học tập cũng như quản lí HS.

 1. Đối với học sinh

Được GVCN, GVBM hướng dẫn về kỹ năng sử dụng cách học qua Internet, truyền hình tại nhà.

Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của giáo viên tại các buổi học và nộp bài, sản phẩm học tập đầy đủ đúng thời gian quy định để giao viên kiểm tra đánh giá.

 1. Đối với gia đình học sinh

PHHS và gia đình có trách nhiệm giám sát, bỗ trợ về CSVC, thiết bị, dụng cụ học tập cho học sinh học tại nhà.

Phối hợp với GVCN, GVBM giúp học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập.

 1. Đối với các bộ phận khác trong nhà trường

Tham mưu lãnh đạo trường chuẩn bị cơ sở vật chất; CNTT tiếp tục hướng dẫn, tập huấn việc dạy học trực tuyến của trường.

Trên đây là Kế hoạch dạy học qua Internet, truyền hình của trường Tiểu học An Linh nhằm đáp ứng yêu cầu dạy học trong tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trong quá trình thực hiên nếu có khó khăn, vướng mắc cùng tam mưu, trao đổi, chia sẻ cùng với lãnh đạo nhà trường giải quyết để có những điều chỉnh, phù hợp với thực tế. Hiệu trưởng đề nghị Phó Hiệu trưởng theo dõi chỉ đạo giáo viên, học sinh nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
– Phòng GDĐT Phú Giáo;  
– Phụ huynh học sinh trường;  
– Website trường Tiểu học An Linh; (Đã ký)
– GVCN, GVBM;  
– Lưu: VT.  
Trương Minh Cường

 

 

 

 

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *