Một số biện pháp giúp học sinh lớp 3 học và thực hiện tốt giải các bài toán bằng hai phép tính.